ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LONGCHAMP

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΙΒ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο « OLIVE MEDIA S.A.», που εδρεύει στην Καλαμάτα, νομίμως εκπροσωπούμενη (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία») σε συνεργασία με την «Longchamp» (στο εξής: «Συνδιοργανώτρια Εταιρία»), που εδρεύει στον Πειραιά (Μπουμπουλίνας 20) προωθητικό πρόγραμμα/on line διαγωνισμό (στο εξής: «Διαγωνισμός»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω:

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου – συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό.
 2. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης www.Facebook.com (στο εξής: το «Site»). H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
 3. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα «INSTYLE» του Site, καθώς και στην ιστοσελίδα www.instyle.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στον όρο 11. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια Εταιρία και την Συνδιοργανώτρια Εταιρία και στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες.
 5. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να κάνουν «Like» («Μου αρέσει») στη σελίδα του «instyle.gr» του Site και κατόπιν θα ανακατευθύνονται στη σελίδα του Διαγωνισμού όπου θα συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής, αναγράφοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο πλήρη και αληθή τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, e-mail, τον αριθμό του κινητού ή του σταθερού τους τηλεφώνου, το φύλο τους, την πόλη διαμονής τους και την ηλικιακή τους ομάδα.
 6. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται καθημερινά, για το χρονικό διάστημα : 8/12/2014 και ώρα 12:00 ως και τις 14/12/2014  και ώρα 23:59
 7. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στον όρο 6, και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 5.
 8. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, Δηλώσεις Συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας Εταιρίας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.
 9. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 15/12/2014, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από τη διοργανώτρια εταιρία μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως Συμμετεχόντων, η οποία και θα αναδείξει τελικά μια (1) τυχερή  (στο εξής: «Νικήτρια»). Ο κατά τον ως άνω τρόπο αναδειχθείς Νικήτρια θα κερδίσει ένα δερμάτινο φούξια νεσεσέρ του οίκου Longchamp. Η παραλαβή του Δώρου, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά έως την 9/1/2015, από την Διοργανώτρια Εταιρία, άλλως ο Νικήτρια χάνει το δικαίωμα της  στο Δώρο.
 10. Το ονοματεπώνυμο της Νικήτρια του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.instyle.gr στις 15/12/2014  μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονική κλήρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τον Νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή του και τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και το αργότερο έως τις 15/12/2014. H επίδειξη της ταυτότητας και η ταυτοποίηση της τυχερής νικήτριας είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του Δώρου.
 11. Στην περίπτωση που η Νικήτρια δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν έχει ανταποκριθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησής του από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δηλώνοντας ότι αποδέχεται το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί την ανάδειξή του ή διαπιστώνεται ότι δεν πληροί τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, εντός της προθεσμίας παραλαβής των Δώρων όπως αναφέρεται στον όρο 10, τότε η Νικήτρια χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί του. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στη διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική Κλήρωση, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη διακριτική της ευχέρεια.
 12. Η Νικήτρια αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών της Συνδιοργανώτριας Εταιρίας που αποτελούν αντικείμενο του Δώρου του Διαγωνισμού, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Συνδιοργανώτρια Εταιρία. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας περιορίζεται σε ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και μόνο, ενώ ενδεχόμενη ευθύνη προκύπτουσα από την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο του Δώρου του Διαγωνισμού θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Συνδιοργανώτρια Εταιρία.
 13. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
 14. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων της Συνδιοργανώτριας Εταιρίας ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε δικό της σφάλμα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνδιοργανώτρια Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.
 15. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνδιοργανώτρια Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά των αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης του Δώρου.
 16. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων των Νικητών στο site, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.
 17. Η Νικήτρια δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται , δεν ανταλλάσσετε και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του  με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
 18. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.
 19. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνδιοργανώτρια Εταιρία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 20. Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα, κατόπιν συνεννόησης με τη Συνδιοργανώτρια Εταιρία, να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στο Site.
 21. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.
 22. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.